Umowa licencyjna

Użytkownik akceptuje wszystkie warunki niniejszej Umowy licencyjnej na korzystanie z aplikacji FCI.systems. Użytkownik nie może używać aplikacji, jeśli nie akceptuje warunków niniejszej Umowy
Po zaakceptowaniu przez Użytkownika niniejszej Umowy staje się ona wiążąca dla niego oraz podmiotu prawnego, który uzyskał dostęp do aplikacji lub w imieniu którego aplikacja będzie używana.

Aplikacja FCI.systems nie jest sprzedawana, a jedynie udzielana jest na nią licencja na warunkach określonych poniżej.

 1. Definicje
  • FCI.systems: oznacza właściciela praw autorskich, którym jest Jarosław Niemczyk, zamieszkały: ul. Lazurowa 10, 43-340 Kozy
  • Termin „Usługi Elektroniczne” oznacza treści i usługi dostępne w przeglądarkach, które są oferowane w hostingu przez FCI.systems lub podmioty / osoby współpracujące.
  • „Aplikacja”: wszystkie pliki, skrypty, biblioteki, a także wszystkie dane i powiązane z nimi treści oraz dokumenty generowane w ramach świadczonej usługi elektronicznej.
  • „Korzystanie” oznacza uzyskiwanie dostępu, instalowanie, pobieranie i czerpanie innych korzyści z używania funkcji udostępnionych przez FCI.systems.
  • „Użytkownik”: osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, stowarzyszenie, klub, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, korzystająca z aplikacji FCI.systems
  • „Uczestnik”: właściciel oraz przewodnik psa, który zarajestrował się w aplikacji FCI.systems, celem wzięcia udziału w egzaminie, przeglądzie, testach lub zawodach.
 2. Licencja
  • FCI.systems udziela Użytkownikowi poniższej niewyłącznej, niepodlegającej przenoszeniu licencji na bezpłatne / darmowe korzystanie z aplikacji w celu organizacji egzaminów pod warunkiem, że przestrzega warunków niniejszej Umowy, w tym ograniczeń zawartych w paragrafie 3
 3. Ograniczenia i wymagania
  • FCI.systems udostępnia bezpłatny dostęp do aplikacji w celu organizacji przez oddział terenowy Związku Kynologicznego w Polsce egzaminów, testów psychicznych oraz przeglądów hodowlanych.
  • W przypadku organizowania przez Użytkownika imprez o randze zawodów, pomiędzy FCI.systems i Użytkownikiem zostanie podpisana odrębna umowa na korzystanie z aplikacji.
  • Zakaz prowadzenia biura usług. Użytkownik nie może korzystać z aplikacji ani oferować jej na zasadzie sprzedaży usługi.
  • Użytkownik nie może integrować aplikacji ani używać jej w połączeniu z żadnym innym oprogramowaniem, wtyczką lub rozszerzeniem bez zgody FCI.systems.
  • Aplikacja może zawierać elementy lub funkcje ukryte, lub widoczne jako wyłączone, lub „wyszarzone”
  • Użytkownik nie może zmieniać ani usuwać informacji o prawach autorskich oraz innych zastrzeżeń prawnych zawartych w aplikacji.
  • Zakaz modyfikowania i odtwarzania kodu źródłowego. Użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować, portować, dostosowywać ani tłumaczyć aplikacji oraz tworzyć na jej podstawie prac pochodnych. Użytkownik nie może odtwarzać kodu źródłowego (w szczególności przez monitorowanie lub śledzenie danych wejściowych i wyjściowych przepływających przez system do aplikacji w celu odtworzenia tego systemu), dekompilować, dezasemblować ani podejmować innych prób odkrycia kodu źródłowego, reprezentacji danych lub podstawowych algorytmów, procesów, metod lub jakichkolwiek innych części aplikacji.
  • Użytkownik nie może umieszczać w aplikacji treści bezprawnych, niezgodnych z prawdą i stanem faktycznym. Nie może dokonywać czynów mających na celu zakłócanie działania aplikacji. Wszelkie takie działania mogą skutkować zawieszeniem możliwości dalszego korzystania. Dodatkowo FCI.systems zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków w wypadkach, w których zachodzi podejrzenie o popełnienie czynu zabronionego.
  • Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika aplikacji w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy FCI.systems, a w szczególności Użytkownik nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić FCI.systems na jakąkolwiek szkodę majątkową.
 4. Zakaz udzielania dalszych licencji i zbywania
  • Użytkownik nie ma prawa do wypożyczania, dzierżawienia, sprzedaży, udzielania dalszych licencji, przekazywania w drodze cesji oraz przenoszenia swoich praw do aplikacji FCI.systems.
 5. Zastrzeżenie praw własności do majątku intelektualnego.
  • Aplikacja jest chroniona na mocy przepisów prawa.
  • O ile niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, Użytkownikowi nie udziela się na jej mocy żadnych praw do majątku intelektualnego zawartego w aplikacji, a wszelkie prawa, których nie udzielono w sposób wyraźny, są zastrzeżone dla FCI.systems.
 6. Opinie / informacje zwrotne.
  • Użytkownik nie ma obowiązku przekazywać FCI.systems pomysłów, sugestii lub propozycji. Jeśli Użytkownik zechce przekazać takie informacje, niniejszym udziela FCI.systems niewyłącznej, dopuszczającej swobodne udzielanie dalszych licencji, podlegającej przenoszeniu oraz wolnej od tantiem licencji na tworzenie, wykorzystywanie, sprzedawanie, zlecanie wykonania, oferowanie sprzedaży, importowanie, powielanie, publiczne wyświetlanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie i publiczne wykonywanie tych informacji.
 7. Wyłączenia gwarancji.
  • Aplikacja jest udostępniana w stanie, w jakim się znajduje („AS-IS”). Z zastrzeżeniem ustawowych gwarancji i środków odszkodowawczych, FCI.systems, dostawcy i inne osoby współracujące wyłączają odpowiedzialność z tytułu wszelkich gwarancji bezpośrednich lub domniemanych, w tym domniemanych gwarancji nienaruszania praw, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. FCI.systems nie przyjmuje żadnych zobowiązań dotyczących treści zawartej w aplikacji. FCI.systems nie gwarantuje, że: (A) Aplikacja spełni wymagania Użytkownika, będzie stale dostępna oraz że będzie działać w sposób nieprzerwany, terminowy i bezbłędny; (B) efekty uzyskane w wyniku użycia aplikacji będą skuteczne, dokładne i niezawodne; (C) jakość aplikacji spełni oczekiwania Użytkownika; oraz (D) błędy lub usterki w aplikacji zostaną naprawione.
 8. Ochrona prywatności.
  • Dane osobowe Uczestników pozyskane poprzez Aplikację dla organizowanych egzaminów lub zawodów zbierane są i przetwarzane przez FCI.systems i Użytkownika w celu prawidłowej realizacji powyższych.
  • Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 119 z 4 maja 2016 r.) oraz zgodnie z „Polityką prywatności systemu FCI.systems”.
  • Zakres pozyskiwanych danych osobowych Uczestników nie wykracza poza dane niezbędne dla sporządzenia dokumentacji potwierdzającej ich udział w egzaminach/zawodach, testach psychicznych oraz przeglądzie hodowlanym określonej we wzorach obowiązujących druków przygotowanych przez Zarząd Związku Kynologicznego w Polsce i Zarząd Głównej Komisji Szkolenia Psów ZKwP.
 9. Dostęp.
  • W celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do Aplikacji, FCI.systems ustala indywidualny login oraz nadaje unikalne hasło dostępu do Aplikacji.
  • Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia hasła dostępu do Aplikacji przed dostępem osób nieuprawnionych. Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia danych niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez FCI.systems obciążają Użytkownika.
  • Użytkownik jest odpowiedzialny za weryfikację danych zgłoszeniowych Uczestnika egzaminu we własnym zakresie. Dane te będą powielały się na dalszych etapach pracy Aplikacji.
  • FCI.systems może odmówić udzielenia dostępu do aplikacji i wygenerowania hasła Użytkownika, bez podawania przyczyn takiej decyzji.
 10. Inne.
  • FCI.systems dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Aplikacji, jednakże zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji, lub właściwości Aplikacji w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie.
  • FCI.systems ponosi wszystkie koszty związane z opłatami za hosting oraz utrzymaniem domeny, stron internetowych w domenie fci.systems.
  • Aplikacja, w tym mailing, może zawierać informacje o sponsorach wspierających utrzymanie Aplikacji i odesłania do innych stron internetowych. FCI.systems nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach.
  • FCI.systems zobowiązuje się do przeprowadzenia prezentacji Aplikacji oraz krótkiego szkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z jej możliwości. Prezentacja oraz szkolenie odbywają się z wykorzystaniem łączy teleinformatycznych (online).
  • Wsparcie merytoryczne, techniczne oraz inna pomoc realizowane są poprzez kontakt mailowy z FCI.systems pod adresem: admin@fci.systems
  • W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej licencji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.